Algemene Voorwaarden ANBEON VOF

 

 1. AANBIEDING EN GELDIGHEIDSDUUR

De algemene voorwaarden van ANBEON VOF zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van ANBEON VOF. Indien de offerte of het begeleidend schrijven van ANBEON VOF niet in een andere termijn voorziet zijn onze offertes maximaal 2 weken geldig.

 1. UITVOERING VAN OPDRACHT

Onze offertes zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die voor de opzet en uitvoering van de opdracht van betekenis zijn. Documenten en gegevens die wij nodig hebben voor een adequate uitvoering van de opdracht conform planning zullen tijdig door de opdrachtgever worden verstrekt. Indien en voor zover wij bij de uitvoering van de opdracht afhankelijk zijn van medewerkers van de opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden tot een tijdige inzet en toereikende beschikbaarheid van de betrokken medewerkers. De opdrachtgever geeft derden, die hij bij uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht anders dan in overleg met ANBEON VOF. Indien ANBEON VOF derden inzet op opdrachten gebeurt dat in overleg met opdrachtgever.

 1. KOSTEN EN BETALING VAN DE OPDRACHT

Onze tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn exclusief reis-, tijd- en verblijfkosten. Alle andere kosten zullen, voor zover niet rechtstreeks door opdrachtgever betaald, afzonderlijk in rekening worden gebracht. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen die van overheidswege (kunnen) worden opgelegd. Een tussentijdse verandering van het vergoedingen- en kostenniveau, die ons noodzaakt tot een tariefverandering, zal worden doorberekend.

Tenzij in de offerte andere betalingscondities worden vermeld zijn de facturen en (voorschot-) declaraties van ANBEON VOF betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen deze termijn zijn ontvangen, is opdrachtgever, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag vertragingsrente schuldig, ter hoogte van de wettelijke rente, berekend over het factuurbedrag per maand. Indien betaling niet plaatsvindt binnen 14 dagen na factuurdatum kunnen wij de uitvoering van de opdracht opschorten.

Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de inning van enige vordering op de opdrachtgever komen te zijnen laste. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% van het totaal te vorderen bedrag met een minimum van € 500,-. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de declaratie, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 1. ANNULERINGSVOORWAARDEN VOOR WORKSHOPS EN/OF TRAININGEN

Indien er sprake is van een annulering van een training dan kan er spraken zijn van restitutie, afhankelijk van onderstaande termijnen:

 • Tot 30 dagen voorafgaand aan de training: 75 %restitutie van het cursusbedrag.
 • Vanaf 30 tot 14 dagen voorafgaand aan de training: 50 % restitutie van het cursusbedrag.
 • Vanaf 14 dagen voorafgaand aan de training:geen restitutie van het cursusbedrag.

Annulering van deelname dient schriftelijk te geschieden: info@anbeon.nl. Als datum van annulering wordt de datum gehanteerd waarop ANBEON VOF het bericht van annulering ontvangt. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de training op onze rekening bijgeschreven te staan. Indien de rekening nog niet voldaan is worden bij annulering respectievelijk 50% of 100% van de kosten in rekening gebracht (zie bovenstaand restitutie-overzicht).

Bij annulering met gegronde reden kan, in overleg met ANBEON VOF, het betaalde cursusbedrag blijven staan tot een nieuwe geschikte cursusdatum. Er zal in dat geval € 150,- wijzigingskosten berekend worden.

 1. DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

De duur van de opdracht kan behalve door onze inspanning ook worden bepaald door factoren en omstandigheden die geheel of gedeeltelijk buiten onze invloed liggen. Hoewel wij streven naar uitvoering van onze werkzaamheden conform planning kunnen wij vooraf niet exact aangeven op welke datum en met welke inzet de opdracht is afgerond. Bij overschrijding van de streefdatum en/of de overeengekomen inzet zullen wij de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren. De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat onze eindafrekening door de opdrachtgever is betaald.

Aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van ANBEON VOF totdat alle, door opdrachtgever uit welken hoofde dan ook, verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien de opdrachtgever of ANBEON VOF kan aantonen dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd in overeenstemming met de offerte en eventueel later schriftelijk vastgelegde opdracht-specificaties. Daarbij wordt door betrokken partijen een opzegtermijn van één maand in acht genomen. Bij tussentijdse beëindiging worden alle door ANBEON VOF verrichte werkzaamheden normaal vergoed zonder enige aanspraak of recht, van welke aard dan ook, voor de opdrachtgever. Over de opzegtermijn is opdrachtgever aan ANBEON VOF een vergoeding verschuldigd gelijk aan het honorarium voor het aantal uren dat voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging gemiddeld per maand door ons aan de opdracht is besteed. Ieder der partijen is gerechtigd de opdracht zonder inachtneming van de opzegtermijn te beëindigen indien de wederpartij wordt ontbonden of geliquideerd, in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of de bedrijfsvoering staakt.

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

Hoewel ANBEON VOF iedere opdracht zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen uitvoert kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de resultaten van de door ons verrichte studies, verstrekte adviezen en eventuele implementaties. Behoudens in geval van opzet of grove schuld zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige (gevolg-) schade, noch voor schade geleden door derden waarvoor de opdrachtgever ons uitdrukkelijk vrijwaart. In geval van aansprakelijkheid van ANBEON VOF, welke toegerekend kan worden aan opzet of grove schuld, bedraagt de schadevergoeding nimmer meer dan de door verzekeraar van ANBEON VOF vastgestelde maximale uitkering vermeerderd met het eigen risico. Indien de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden buiten toedoen van ANBEON VOF zodanig veranderen dat uitvoering van de opdracht hierdoor redelijkerwijs niet mogelijk is, is ANBEON VOF niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

 1. GEHEIMHOUDING EN PERSONEEL

ANBEON VOF is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die haar door de opdrachtgever als geheim is toevertrouwd of die haar bij de uitvoering van de opdracht als vertrouwelijke aangelegenheid ter kennis is genomen. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder schriftelijke toestemming onzerzijds, aan derden geen mededelingen doen over de offertes en contracten van ANBEON VOF, dan wel onze offertes, contracten, werkwijzen, adviezen, rapporten, ideeën, vindingen, ontwerpen, (leer)methoden, beschrijvingen etc. ter beschikking stellen en/of openbaar maken. Deze blijven te allen tijde eigendom van ANBEON VOF en vallen onder het auteursrecht.

Dit geldt expliciet ook voor alle content in onze (online) trainingsprogramma’s. Alle teksten en materialen van onze programma’s zijn intellectueel eigendom van ANBEON. Het is niet toegestaan om opgedane kennis commercieel te verkopen of te kopiëren voor een eigen programma. Openbaarmaking, vermenigvuldiging verspreiding of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

In het belang van de opdracht kan ANBEON VOF de samenstelling van het advies- of trainingsteam wijzigen.

 1. ANDERE VOORWAARDEN

Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij deze door ANBEON VOF uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 1. OVERIGE BEPALINGEN

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en ANBEON VOF valt onder het Nederlandse recht. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een opdracht, dan wel van nadere opdrachten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van het arrondissement Amsterdam, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van ANBEON VOF niets uit door ons vervaardigde bescheiden worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijk bewerking.